Staviame
električkovú
trať v Petržalke

3,9 km

novej trate od Jungmanovej po Janíkov dvor

490 m

úprava existujúcej trate
od Bosákovej po Jungmanovu

4 x

nové mostné
objekty

9 x

nových križovatiek riadených signalizáciou

6 km

novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate

33 x

zastávkových prístreškov podľa dizajn manuálu

Výstavba predĺženia električkovej trate od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po zastávku Janíkov dvor je jedným z najväčších dopravných projektov v Bratislave za posledné roky. Zásadnú zmenu v cestovaní prinesie 3,9 km novej trate, ktorá rozšíri kapacitnú verejnú hromadnú dopravu naprieč Petržalkou a efektívnejšie prepojí najväčšie slovenské sídlisko s centrom mesta. Po viacročných prípravách projektu a verejnom obstarávaní sme odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18. novembra 2021 zahájili samotnú výstavbu novej trate.

Výstavba predĺženia električkovej trate od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po zastávku Janíkov dvor je jedným z najväčších dopravných projektov v Bratislave za posledné roky. Zásadnú zmenu v cestovaní prinesie 3,9 km novej trate, ktorá rozšíri kapacitnú verejnú hromadnú dopravu naprieč Petržalkou a efektívnejšie prepojí najväčšie slovenské sídlisko s centrom mesta. Po viacročných prípravách projektu a verejnom obstarávaní sme odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18. novembra 2021 zahájili samotnú výstavbu novej trate.

V novembri 2021 sa začala výstavba jedného z najväčších dopravných projektov v Bratislave. Práce budú prebiehať súčasne na viacerých stavebných objektoch situovaných pozdĺž celého úseku novej trate.  Základný harmonogram prác ráta s dokončením potrebných stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roka 2023 s tým, že ostatné práce a administratívne úkony môžu pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Okrem 3,9 km úplne novej trate od súčasnej konečnej električky Jungmannova po Janíkov dvor upravujeme v rámci projektu aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu. Za konečnou zastávkou Janíkov dvor pribudne slučkové obratisko pre električky, čiže do Petržalky budú môcť byť flexibilnejšie nasadené aj jednosmerné električky a pri obratisku postavíme aj menšie depo pre dennú kontrolu električiek.

Súčasťou projektu sú štyri nové mostné objekty:

  • Združený most pre cestnú aj električkovú dopravu na Rusovskej ceste
  • Most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno
  • Most pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a
  • Lávka pre peších a  cyklistov ponad Chorvátske rameno.

Okrem nových mostných objektov upravíme aj jestvujúci most na Panónskej ceste na konci trasy tak, aby na ňom mohli zastavovať autobusy MHD. Nové rampy prepoja túto zastávku pre autobusy s novou zastávkou električky.  Deväť cestných križovatiek získa riadenie dopravnou signalizáciou. Súčasťou rozsiahlych stavebných prác budú aj prekládky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.

Cez územie radiály pribudnú nové bezbariérové a bezpečné priečne prepojenia, ktoré sú ohľaduplné pre chodcov. Existujúce chodníky budú zrekonštruované a pre lepšie napojenie budúcich zastávok električky na existujúcu pešiu infraštruktúru vybudujeme aj nové chodníky.

Pozdĺž trate vznikne až 6 kilometrov segregovanej cyklotrasy, ktorá prepojí Petržalku s centrom mesta. Na trase osadíme až 33 zastávkových prístreškov podľa dizajn manuálu. Cestujúci budú čakať v priestrannej zastávke, ktorá je dostatočne osvetlená a chránená pred vetrom, dažďom či slnkom. Bratislavčankám a Bratislavčanom sa tak zvýši komfort počas čakania na spoj.

Aj keď značná časť trate sa bude budovať v priamo nezastavanom území, takzvane na zelenej lúke, nová trať bude križovať viaceré existujúce komunikácie, ktoré bude nutné upraviť alebo prestavať. Nevyhnutne tak počas prác vzniknú aj dočasné dopravné obmedzenia, ktorých dopady na dopravu však budeme minimalizovať a obyvateľov budeme o nich včas vopred informovať na tejto stránke aj na sociálnych sieťach mesta.

Podpisu zmluvy o dielo a začiatku výstavby predchádzal náročný proces verejného obstarávania, v ktorom neboli podané žiadne námietky. Po úspešnom ukončení verejnej súťaže mesto Bratislava podpísalo Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, skupinou dodávateľov zo „Združenia NS MHD PETRŽALKA“ v celkovej hodnote zákazky 74 585 993,96 EUR bez DPH.

V novembri 2021 sa začala výstavba jedného z najväčších dopravných projektov v Bratislave. Práce budú prebiehať súčasne na viacerých stavebných objektoch situovaných pozdĺž celého úseku novej trate.  Základný harmonogram prác ráta s dokončením potrebných stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roka 2023 s tým, že ostatné práce a administratívne úkony môžu pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Okrem 3,9 km úplne novej trate od súčasnej konečnej električky Jungmannova po Janíkov dvor upravujeme v rámci projektu aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu. Za konečnou zastávkou Janíkov dvor pribudne slučkové obratisko pre električky, čiže do Petržalky budú môcť byť flexibilnejšie nasadené aj jednosmerné električky a pri obratisku postavíme aj menšie depo pre dennú kontrolu električiek.

Súčasťou projektu sú štyri nové mostné objekty:

  • Združený most pre cestnú aj električkovú dopravu na Rusovskej ceste
  • Most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno
  • Most pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a 
  • Lávka pre peších a  cyklistov ponad Chorvátske rameno. 

Okrem nových mostných objektov upravíme aj jestvujúci most na Panónskej ceste na konci trasy tak, aby na ňom mohli zastavovať autobusy MHD. Nové rampy prepoja túto zastávku pre autobusy s novou zastávkou električky.  Deväť cestných križovatiek získa riadenie dopravnou signalizáciou. Súčasťou rozsiahlych stavebných prác budú aj prekládky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.

Cez územie radiály pribudnú nové bezbariérové a bezpečné priečne prepojenia, ktoré sú ohľaduplné pre chodcov. Existujúce chodníky budú zrekonštruované a pre lepšie napojenie budúcich zastávok električky na existujúcu pešiu infraštruktúru vybudujeme aj nové chodníky.  

Pozdĺž trate vznikne až 6 kilometrov segregovanej cyklotrasy, ktorá prepojí Petržalku s centrom mesta. Na trase osadíme až 33 zastávkových prístreškov podľa dizajn manuálu. Cestujúci budú čakať v priestrannej zastávke, ktorá je dostatočne osvetlená a chránená pred vetrom, dažďom či slnkom. Bratislavčankám a Bratislavčanom sa tak zvýši komfort počas čakania na spoj. 

 

Aj keď značná časť trate sa bude budovať v priamo nezastavanom území, takzvane na zelenej lúke, nová trať bude križovať viaceré existujúce komunikácie, ktoré bude nutné upraviť alebo prestavať. Nevyhnutne tak počas prác vzniknú aj dočasné dopravné obmedzenia, ktorých dopady na dopravu však budeme minimalizovať a obyvateľov budeme o nich včas vopred informovať na tejto stránke aj na sociálnych sieťach mesta.

Podpisu zmluvy o dielo a začiatku výstavby predchádzal náročný proces verejného obstarávania, v ktorom neboli podané žiadne námietky. Po úspešnom ukončení verejnej súťaže mesto Bratislava podpísalo Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, skupinou dodávateľov zo „Združenia NS MHD PETRŽALKA“ v celkovej hodnote zákazky 74 585 993,96 EUR bez DPH.

Pribudne týchto 7 nových zastávok

Rýchlo a pohodlne medzi Petržalkou a ľavým brehom Dunaja

Spojenie najväčšieho slovenského sídliska s centrom mesta, pohodlnou, vysokokapacitnou, rýchlou a bezpečnou električkou. Na trase vznikne 7 nových zastávok, ktoré prinesú ľahko dostupné cestovanie a zároveň poskytnú komfort a pohodlie pri presunoch za prácou alebo zábavou v centre. Prepojením autobusových liniek a električkových zastávok prostredníctvom nových prestupných uzlov a integrovaných zastávok bude nová električková trať súčasťou komplexného riešenia mobility v celej Petržalke.

Predĺženie električkovej trate cez Petržalku vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu pokračovaním už existujúcej časti trate zo Šafárikovho námestia, cez Dunaj po Jungmannovu ulicu. Vďaka tomuto spojeniu budú obyvateľky a obyvatelia môcť len za 12 minút komfortne a bezpečne cestovať z historického centra mesta až na koniec našej najväčšej mestskej časti – Petržalky. Všetky lávky sú určené pre zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov, nepočíta sa s prejazdnosťou vozidiel. Vo verejných priestoroch v okolí lávok sa počíta s osadením bratislavského mobiliáru a dobudovaním verejného osvetlenia v území.

Nová električka dokáže postupne prepraviť až 30 000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty. Pre pohodlie cestujúcich a efektívne pokrytie mestskej časti pribudne na trase 7 nových zastávok. 5 prestupných uzlov prinesie efektívne prepojenie autobusovej dopravy z odľahlejších častí Petržalky na rýchlu električku. 6 integrovaných zastávok umožní rýchle a bezpečné prestupy medzi autobusmi a električkami bez potreby prechádzať cez cestu. Súbežne s projektom novej trate hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy navrhli aj dostavbu lávok, tak, aby správne prepojili existujúce a predpokladané chodníky a trasy s budúcou električkovou traťou a okolitou zástavbou.

Lávka č.1 je naplánovaná v úseku medzi Bosákovou a Rusovskou cestou. Z lávky sa bude dať napojiť na  sieť cyklochodníkov a chodníkov na ľavom brehu Chorvátskeho ramena a na Mlynarovičovu ulicu na pravom brehu.

Lávka č. 2 a  lávka č. 3 sú v úseku medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou. Lávky budú napojené na už dnes existujúce chodníky pozdĺž ramena.

Nová lávka č. 4 nahradí súčasnú pontónovú lávku. Bude prepájať náprotivné brehy Chorvátskeho ramena. Ideou je vytvoriť priame napojenie na jazero Veľký Draždiak chodníkom na teréne, ktorý vyvrcholí v podobe móla nad úrovňou jazera.

12 min

z Janíkovho
dvora do centra

2 – 3 min

interval spojov v špičke v každom smere

30 000

kapacita cestujúcich denne v každom smere

7 x

nových zastávok električky

6 x

integrovaných obojsmerných zastávok
električka-bus

4 x

nové lávky cez chorvátske rameno

Električková trať v Petržalke
bude skutočne zelená

Okrem odolného rozchodníka, ktorý pokryje väčšinu priestoru koľajísk, podobne ako na zrekonštruovanej Dúbravsko-karloveskej radiále, pozdĺž celej novej trate pribudne množstvo nových stromov a inej kvalitnej zelene, vrátane krov, trvaliek ale aj bezúdržbových vegetačných striech na zastávkových prístreškoch. Vegetačné úpravy okolia električkovej trate a nadväzujúcej infraštruktúry vytvoria významný líniový prvok zelene, ktorý bude prechádzať územím Petržalky v severo-južnom smere v dĺžke 3,9 km.

Výsadbu bude tvoriť
pestrá zmes stromov, kríkov, trvalkových záhonov či lúčnych porastov

Hlavným poslaním vegetačných úprav je začlenenie koridoru električky do okolitého prostredia, citlivým vysadením veľkého objemu novej, kvalitnej zelene. Výsadbu bude tvoriť pestrá zmes stromov, kríkov, trvalkových záhonov či lúčnych porastov.

Jedným z prvých krokov v rámci prác na električkovej trati je odstránenie stromov a náletových drevín, ktoré sa nachádzajú priamo v priestore novej trate a inžinierskych sietí. Tieto dreviny budú nahradené výrazne väčším množstvom nových, kvalitne vysadených stromov.

Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať, cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách.

Stromy budú lokálne integrované aj do nových plôch nástupísk, kde sa pri ich výsadbe bude využívať konštrukčný systém s koreňovými bunkami tak, aby mali stromy dostatok priestoru na koreňový systém pod dlažbou nástupísk. Sadiť sa budú domáce kultivary ako javory, jasene, lipy, duby, topole, čerešne, jarabiny, hraby a aj druhy s výraznými kvetmi či farebnými listami, ako napr. okrasné čerešne, okrasné hrušky, žltolisté agáty, pagaštany alebo červenolisté javory.

V okolí novej trate pribudne tiež 9 925 m2 kríkov, 2 637 m2 trvaliek, 9 114 m2 lúčnych porastov a 180 228 m2 trávnikov. Skupiny kríkov budú situované tak, aby vytvorili deliacu líniu medzi traťou a chodníkmi. Na pohľadovo exponovaných miestach sú navrhované trvalkové záhony. Súčasťou vegetačných úprav sú aj lúčne porasty, ktoré sú plánované hlavne na plochách medzi traťou a susediacimi cestnými komunikáciami.

1 512

nových vzrastlých stromov

9 925 m²

nových 
krov

22 755 m²

koberca
z rozchodníka

2 637 m²

trvalkových
záhonov

9 114 m²

lúčnych
porastov

180 228 m²

zatrávnenej
plochy

Kvalitný
verejný priestor

Nová trať nie sú len koľaje a električka. Projekt zároveň rieši zastávky, lávky, prestupné uzly, aleje a okolie trate, ako kvalitné verejné priestory, ktoré dokážu zlepšiť kvalitu života v našom meste. Prvky sa riadia vlastným dizajn manuálom tak, aby vznikol ucelený estetický a funkčný celok.

Pri navrhovaní detailov trate sme venovali mimoriadnu pozornosť tvorbe kvalitných bezpečných a bezbariérových verejných priestorov. Pre celú stavbu bol vypracovaný špeciálny dizajn manuál, ktorý definuje dizajn všetkých prvkov električkovej trate tak, aby sa vytvoril ucelený estetický a funkčný celok s charakteristickou farebnosťou.

Projekt prináša do Petržalky jedinečné riešenie zastávkových ostrovčekov a prístreškov. Ostrovčeky budú priestranné, bezbariérovo prístupné, v niektorých polohách integrované s autobusovými zastávkami. V označníku zastávky budú umiestnené integrované zariadenia pre zlepšenie orientácie slabozrakých.

Prístrešky budú moderne vybavené a estetické a budú zároveň poskytovať dostatočnú ochranu pred nepriaznivým počasím. Konštrukcia prístreškov bude jedinečná v tom, že bude spájať základnú funkciu, ktorou je ochrana cestujúcich pred počasím s technickou funkciou. Bude v nej integrovaný technologický panel, ktorý bude v sebe skrývať prvky elektroinštalačných rozvodných skríň, smetných nádob, automatov na výdaj cestovných lístkov a informačných panelov.  Tým sa nástupiská zbavia rôznych samostatných a častokrát nejednotných prvkov, čím sa vytvorí čistejší priestor.

Kvalitný
verejný priestor

Nová trať nie sú len koľaje a električka. Projekt zároveň rieši zastávky, lávky, prestupné uzly, aleje a okolie trate, ako kvalitné verejné priestory, ktoré dokážu zlepšiť kvalitu života v našom meste. Prvky sa riadia vlastným dizajn manuálom tak, aby vznikol ucelený estetický a funkčný celok.

Pri navrhovaní detailov trate sme venovali mimoriadnu pozornosť tvorbe kvalitných bezpečných a bezbariérových verejných priestorov. Pre celú stavbu bol vypracovaný špeciálny dizajn manuál, ktorý definuje dizajn všetkých prvkov električkovej trate tak, aby sa vytvoril ucelený estetický a funkčný celok s charakteristickou farebnosťou.

Projekt prináša do Petržalky jedinečné riešenie zastávkových ostrovčekov a prístreškov. Ostrovčeky budú priestranné, bezbariérovo prístupné, v niektorých polohách integrované s autobusovými zastávkami.
V označníku zastávky budú umiestnené integrované zariadenia pre zlepšenie orientácie slabozrakých.

Prístrešky budú moderne vybavené a estetické a budú zároveň poskytovať dostatočnú ochranu pred nepriaznivým počasím. Konštrukcia prístreškov bude jedinečná v tom, že bude spájať základnú funkciu, ktorou je ochrana cestujúcich pred počasím s technickou funkciou. Bude v nej integrovaný technologický panel, ktorý bude v sebe skrývať prvky elektroinštalačných rozvodných skríň, smetných nádob, automatov na výdaj cestovných lístkov a informačných panelov.  Tým sa nástupiská zbavia rôznych samostatných a častokrát nejednotných prvkov, čím sa vytvorí čistejší priestor.

Máte podnet súvisiaci s výstavbou električky?

Nahláste nám ho prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu.

Máte podnet súvisiaci s výstavbou električky?

Nahláste nám ho prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu.