Aktuality

19.9.2023

Realizovaná bola 18 hodinová nepretržitá betonáž mostného objektu pri Farskom kostole Svätej rodiny. V ďalšej fáze sa dokončí debnenie a následná betonáž trámov, v ktorých sú taktiež umiestnené predpínacie laná. Jedná sa o tzv. predpätý most, čo znamená, že po dokončení ďalšej betonáže a nábehu požadovaných pevností betónu sa budú laná predpínať a následne injektovať, aby boli chránené pred koróziou. 

Okrem betonáže tohto mosta prebiehajú práce na celom koridore stavby. Na druhom, združenom moste na Rusovskej ceste, sú už zabetónované všetky dilatačné celky na oboch mostných oporách. Osadené sú aj prvé oceľové nosníky. V tomto úseku boli tiež realizované prípojky nízkeho napätia na budúce automaty na cestovné lístky a informačné tabule na zastávkach. Na Jantárovej ceste, v úseku od Lietavskej po Betliarsku, boli búrané staré cestné komunikácie. Neďaleko na Tematínskej ulici prebieha jej rozširovanie, keďže čoskoro bude slúžiť ako dočasná prístupová trasa do zdravotníckeho strediska. Na celej stavbe prebiehajú zemné práce, navážanie štrkodrvy, výkopy a kladenie potrubí, začíname však aj s testovaním prvých spodných dosiek pevnej jazdnej dráhy, ktoré sú súčasťou električkového zvršku.

 

2.8.2023

V súvislosti so stavbou predĺženia električkovej trate do Petržalky a s tým spojeným budovaním nových cestných komunikácií a križovatiek bude od 5.8.2023 doprava upravená nasledovne:

Úsek Jantárovej cesty od Lietavskej po Betliarsku bude úplne uzatvorený. Obchádzková trasa bude viesť cez novú cestnú komunikáciu (bypass) z Betliarskej, cez Jantárovú cestu, Vyšehradskú a Lietavskú.

Doprava na úseku Jantárovej cesty po Lietavskú bude presmerovaná na novú obchádzkovú trasu vedúcu pozdĺž pôvodnej cestnej komunikácie. Uzatvorená bude časť cesty vedúcej k obchodnému domu Billa, náhradná cestná komunikácia bude viesť taktiež pozdĺž pôvodnej.

Obmedzenia sa dotknú aj mestskej hromadnej dopravy. Zastávky Lúčanka a Strečnianska budú premiestnené na dočasné komunikácie.

Linky 59, 98, 99 a N99 budú premávať obojsmerne medzi zastávkami ZŠ Budatínska a Ľubovnianska obchádzkou po Vyšehradskej a Jantárovej ceste, zastávka Znievska nebude po dobu obmedzení týmito linkami obsluhovaná.

Linka 95 v tomto období nebude obsluhovať zastávku Lúčanka s výnimkou dojazdových a výjazdových spojov z/do depa Petržalka. Medzi zastávkami Strečnianska a Vyšehradská bude premávať po Lietavskej a Vyšehradskej ulici, navyše obslúži aj zastávky Znievska, Budatínska a Lúky V. Nástupište Vyšehradská smerom na Muchovo námestie bude situované na nástupišti linky 93 smer Hlavná stanica.

Linky 95, 192, N95 a výjazdové/dojazdové spoje liniek 68, 83 a 94 budú medzi zastávkami Strečnianska a Ľubovnianska premávať obojsmerne po Lietavskej, Vyšehradskej a Jantárovej ceste. Navyše obslúžia zastávky Znievska, Budatínska, Lúky V a Vyšehradská. Viac informácií nájdete na https://dpb.sk/…/zmeny-a…/vyluka-autobusov-lucanka

Predpokladaný termín skončenia prác je 30.11.2023.

30.6. 2023

Prebieha násyp konštrukčných vrstiev budúcich obchádzkových trás (bypass 1 a 2) na križovatkách Jantárova cesta – Lietavská a Jantárova cesta – Betliarska. Počas júla bude realizovaná pokládka asfaltových vrstiev, predpokladané spustenie obchádzkových trás je v auguste tohto roka. O obmedzeniach dopravy budeme informovať. 

Na úseku pri depe Janíkov dvor už stoja zvislé konštrukcie hrubej stavby meniarne Panónska, zrealizovaná bola aj hydroizolácia spodnej stavby, prebieha armovanie a debnenie stropu.  

Na mostnom objekte pri Kostole Sv. Rodiny bola zrealizovaná podporná konštrukcia mosta, prebieha debnenie a čoskoro sa začne s armovacími prácami. 

Na celom koridore tiež prebieha sypanie zeminy do násypov a kameňa do železničného spodku. 

24. 5. 2023

Stavebne ukončených bolo 26 objektov, aktuálne sa dorábajú podklady k ich odovzdaniu a prevzatiu. Odsúhlasená bola dokumentácia na realizáciu bypassu 1 a 2, konkrétne ide o obchádzkové trasy medzi križovatkami Jantárová – Lietavská a Jantárová – Betliarska. 

Na združenom moste na Rusovskej ceste bola zahájená 2. etapa zakladania a realizácie spodnej stavby. V rámci 1. etapy sa na spodnej stavbe južného oporného múru realizovali ochranné nátery, na rubovej strane múru izolácie proti vode.  

Na celom úseku prebiehajú zvyšné prekládky inžinierskych sietí a ochrana existujúcich sietí. 

Pokračovali práce v zhotovovaní násypov zo zeminy, konštrukcia električkového spodku a odvodnenie na úsekoch Bosákova – Romanova a Romanova – Betliarska. 

Boli odstránené konštrukčné vrstvy pôvodnej cesty a parkoviska na Jantárovej. 

Na premostení Chorvátskeho ramena v úseku pri Farskom kostole Svätej rodiny boli vykonané povrchové úpravy betónových konštrukcií, pripravené bolo tiež podložie pre pomocnú konštrukciu mosta. V krátkej dobe bude pripravená plocha pre vežový žeriav. 

Na obratisku Janíkov dvor boli zrealizované steny a stropy zázemia pre vodičov a meniarní. 

22. 4. 2023

Práce na električkovej trati v Petržalke pokračujú. Počas tohto víkendu nás okrem iného čaká prekládka plynovodu na Kutlíkovej ulici pri Technopole. Preto bude Kutlíkova ulica v úseku od križovatky s Jantárovou cestou a Pajštúnskou až po križovatku so Starohájskou dočasne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie cez Jiráskovu, Romanovu, Osuského a Starohájsku ulicu.

Úsek bude uzatvorený od soboty 22. apríla od 7:00, do nedele 23. apríla do 21:00.

Denná i nočná premávka MHD bude v úseku prekládky plynovodu premávať po oceľových platniach a bude tak bez obmedzení. Rovnako bude umožnený prejazd aj dopravnej obsluhe.

Romanova ulica bude prístupná v celej dĺžke, pričom pri Technopole nebude umožnené odbočenie na Kutlíkovu, ale len obrat späť k DK Zrkadlový háj.

V úseku prekládky plynovou zároveň budujeme nové, bezpečnejšie štvorprúdové premostenie Chorvátskeho ramena.

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení.

17. 4. 2023

Pri združenom moste na Rusovskej ceste pokračujeme v prípravách novej podzemnej káblovej trasy vedenia vysokého napätia. Medzi Bosákovou a Romanovou kladieme nové rúry, v ktorých povedie elektrické vedenie z meniarne na Bosákovej.

Ďalej smerom k premosteniu Chorvátskeho ramena pracujeme na drenáži (správnom odvodňovaní) základov električkového spodku. V úseku od Betliarskej ulice po Janíkov dvor demontujeme existujúce vodovodné potrubie a prebiehajú prípravné práce na stavbe studne.

29. 3. 2023

Na pripravovanom združenom moste na Rusovskej ceste aktuálne prebieha zarážanie štetovníc baranidlom do zeme. Tie spevňujú zeminu v mieste budúcich opôr nového mostu.

V úseku od Romanovej po Betliarsku robíme výkopy pre budúce základy stĺpov trolejového vedenia. Na tomto úseku zároveň prebiehajú preložky vodovodných potrubí.

Taktiež sa v trase budúcej električkovej trate vykopávajú ryhy, do ktorých budú uložené napájacie káble z meniarne na Bosákovej a novej meniarne na Panónskej ulici.

2. 3. 2023

Zástupcovia hlavného mesta a Ministerstva dopravy SR dnes podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na jeden z najdôležitejších infraštruktúrnych projektov v Bratislave – na predĺženie električkovej trate do Petržalky. Podpisom zmluvy nastáva čerpanie eurofondov vo výške celkových oprávnených výdavkov v hodnote 86 miliónov eur. Všetky práce realizované do konca roka 2023 budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Na projekt bude využitý systém fázovania. Zvyšné práce, v ktorých bude zhotoviteľ pokračovať v roku 2024, budú financované z nového programového obdobia.

1. 3. 2023

V súvislosti s výstavbou električkovej vzniká na Kutlíkovej ulici nové štvorprúdové cestné premostenie Chorvátskeho ramena. Bezpečnejšie a logickejšie ako súčasný “lievik”. Práve teraz tu realizujeme veľkopriemerové pilóty, ktoré budú súčasťou základov nového mosta. Aktuálne tu vŕtame a bezprostredne po vyhotovení vrtu prebehne uloženie betonárskej výstuže a samotná betonáž pilót.

Práce na výstavbe električkovej trate prebiehajú súčasne aj v ďalších úsekoch, napríklad za zastávkou Jungmannova sa postupne pracuje na odstraňovaní násypu pôvodnej komunikácie a premostenia Chorvátskeho ramena na Rusovskej ceste, čomu predchádzalo zložité odstraňovanie pôvodných inžinierských sietí. Pokračujú tiež práce na mostných objektoch. Na moste pri Pápežskej lúke bude pokračovať armovanie a betonáž podpier. Plynulo budú prebiehať zemné práce na násypoch pod električkovou traťou. Začnú sa práce na stavebnej častí meniarní, ktoré budú slúžiť na napájanie trolejových vedení elektrickým prúdom.

10. 2. 2023

V rámci výstavby trate Petržalskej električky sme tento týždeň začali s búraním premostenia Rusovskej cesty cez Chorvátske rameno vedľa nového bajpasu. Na mieste súčasného premostenia vybudujeme nový združený most, ktorým povedie ponad Chorvátske rameno električková trať, cestná doprava, cyklo a aj chodník pre peších. Aktuálne prebieha odstraňovanie vrchných asfaltových vrstiev premostenia a následne sa pustíme do odstraňovania samotného násypu, ostatné stavebné práce sa naplno rozbehnú hneď ako ustúpia mrazy.

26. 1. 2023

Počas víkendu, od 27. januára od 07:00 do 29. januára do 21:00, nás čaká prekládka plynovodu v rámci prác na predĺžení električkovej trate v Petržalke. V súvislosti s ňou bude doprava na Rusovskej ceste v úseku od križovatky s Lachovou ulicou po Gessayovu ulicu presmerovaná operatívne z jednej strany cesty na druhú. Naďalej ale zostane prejazdný jeden jazdný pruh v oboch smeroch.

Na prejazd vozidiel MHD nebudú mať obmedzenia vplyv.

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení.

10. 1. 2023

Na opornom múre pri združenom moste Rusovská cesta došlo k ošetreniu výstuže proti korózii po odčerpaní vody, aby mohol zhotoviteľ realizovať armovanie základov a driekov. 

9. 1. 2023

Na premostení Chorvátskeho ramena došlo k zhotoveniu podkladného betónu, dokončeniu výmeny podložia, jeho zhutneniu a statickým skúškam. Zároveň prebehlo odebnenie základu a armovanie stien opory. 

2.12.

Práce na električkovej trati napredujú – počas tohto víkendu nás okrem iného čaká veľká prekládka plynovodu a vodovodu. V súvislosti s prekládkou bude Jantárová cesta v úseku od križovatky so Šintavskou a Topolčianskou ulicou až po prístupovú cestu k poliklinike dočasne úplne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie cez Jantárovú, Smolenickú a Šintavskú ulicu.

Úsek bude uzatvorený v nasledovných časoch:

– 3.12.2022 od 7:00 do 21:00

– 4.12.2022 od 7:00 do 21:00

Doprava bude po Pajštúnskej spustená (po oceľových platniach) medzi 21:00 a 7:00. kedy na nej budú premávať aj nočné spoje MHD.

———————————–

Zmeny sa dotknú nasledovných liniek v dátumoch od soboty 3. decembra do nedele 4. decembra 2022: 

Linky 92 95 a výjazdové/dojazdové spoje liniek 68 a 83 budú obojsmerne presmerované na obchádzkovú trasu cez Lietavskú, Budatínsku a Šintavskú. Nočná linka N95 bude premávať bez obmedzenia.

Linky 92 95 a výjazdové/dojazdové spoje linky 83 na uvedenej obchádzkovej trase zastavia iba na zastávke Znievska, ostatné zastávky na trase tieto linky neobslúžia. Výjazdové/dojazdové spoje linky 68 budú premávať medzi zastávkami Znievska a Holíčska taktiež bez zastavenia.

 

Zastávka Strečnianska počas výluky nebude obsluhovaná v oboch smeroch, cestujúcim odporúčame využiť najbližšie zastávky Znievska alebo Šintavská.

Zastávku Šintavská v smere jazdy k Lúčanke budú linky 92 a 95 obsluhovať na Šintavskej ulici ako linka 99(nástupište B). Nástupište D na Jantárovej ceste nebude obsluhované.

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení.

25.11.

Počas víkendu nás čaká aj veľká prekládka plynovodu a telekomunikačných sietí a v súvislosti s touto prekládkou bude Jantárova cesta v úseku medzi Pajštúnskou a Lietavskou ulicou úplne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie po ulici Šintavskej, Smolenickej a Pajštúnskej ulici.

Úsek bude uzatvorený v nasledovných časoch:

26.11.2022 od 7:00 do 21:00

27.11.2022 od 7:00 do 21:00

Doprava bude po Jantárovej ceste spustená (po oceľových platniach) medzi 21:00 a 7:00. kedy na nej budú premávať aj nočné spoje MHD. Ak sa práce skončia skôr, premávka bude obnovená.

Zmeny sa dotknú nasledovných liniek v dátumoch od soboty 26. novembra do nedele 27. novembra 2022:

 

Linky 92 95 a 99 budú preto premávať po zmenených trasách. Nočné linky N95 a N99 budú premávať bez obmedzenia po stálych trasách.

 • Linky 92 a 95 budú obojsmerne medzi zastávkami Kutlíkova a Šintavská premávať obchádzkou cez Pajštúnsku, Smolenickú a Šintavskú ulicu.
  • Linky obojsmerne neobslúžia zastávku Topoľčianska.
  • Zastávka Šintavská v smere jazdy k Technopolu bude týmito linkami obsluhovaná na Šintavskej ul. na zastávke linky 99 (nástupište B).
  • Na obchádzke zastavia na zastávkach TupolevovaSmolenická Holíčska.
 • Linka 99 bude obojsmerne medzi zastávkami Kutlíkova a Lúky II premávať obchádzkou cez Pajštúnsku a Smolenickú ulicu.
  • Linka obojsmerne neobslúži zastávky HolíčskaŠintavská Topoľčianska.
  • Na obchádzke zastaví na zastávkach Tupolevova Smolenická.

Namiesto úplne neobsluhovanej zastávky Topoľčianska odporúčame cestujúcim využiť najbližšie zastávky Tupolevova alebo Kutlíkova.

Počas výluky budú pre dotknuté linky platiť mimoriadne výlukové cestovné poriadky. Výlukou budú dotknuté aj výjazdové a dojazdové spoje linky 83 v úseku Kutlíkova – Depo Petržalka, ktoré budú premávať po obchádzke ako linky 92 a 95.

Práce na prekládke inžinierských sietí na Jantárovej ceste sa predlžujú. Pôvodne plánované práce mali byť realizované iba počas víkendu, avšak po vykonaní výkopu sa na mieste zistilo, že si prekládka vyžiada uzavretie cesty do konca novembra.


Z dôvodu prekládky vodovodu a telekomunikačných sietí bude Jantárova cesta v úseku medzi Pajštúnskou a Lietavskou ulicou do 30.11. úplne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie po Šintavskej, Smolenickej a Pajštúnskej ulici.

 

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení.

24.11.

Pokračujeme v prácach na stavbe trate Petržalskej električky – počas víkendu, od 26. novembra do 27. novembra, nás čaká veľká prekládka plynovodu. V súvislosti s ňou bude Romanova ulica v úseku od križovatky s Osuského ulicou po odbočenie ku Kauflandu úplne uzatvorená pre individuálnu automobilovú dopravu. Obchádzková trasa povedie po ulici Romanovej, Kutlíkovej, Pajštúnskej, Jiráskovej.  

Úsek bude uzatvorený od soboty 26.11. 07:00 do nedele 27.11. 21:00 

Na MHD práce nebudú mať obmedzenia vplyv, nakoľko budú prebiehať pri striedavom uzatváraní jazdných pruhov, pričom vždy jeden, kde sa nebude realizovať výkop, bude k dispozícii pre prejazd vozidiel MHD.  

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení. 

7.11.

V rámci prác na výstavbe dočasnej obchádzkovej trasy, tzv. Bypassu č. 3 na úseku Rusovská – Jantárova došlo k prekládke veľkej komunikačnej siete. Bol to dlhoočakávaný nevyhnutný krok a až teraz, keď bol zrealizovaný, bude môcť zhotoviteľ začať klásť na bajpase posledné vrstvy asfaltu. Čoskoro celú dopravu presmerujeme práve na túto obchádzku, vďaka čomu ostane doprava medzi Rusovskou cestou a Námestím Hraničiarov plynulá aj počas dočasného uzavretia súčasného premostenia.

24.10.

Začala výstavba trakčných stožiarov, na ktorých bude kotvené nové trolejové vedenie. V tejto fáze sa jedná o budovanie stupňových betónových monolitických základov. Prebytočná zemina z výkopov sa využije v priestore stavby na vyrovnanie terénnych nerovností a na úpravu terénu.

 

21.10.

Počas blížiaceho sa víkendu nás okrem iného čaká veľká prekládka plynovodu a telekomunikačných sietí a v súvislosti s touto prekládkou bude Jantárova cesta v úseku od otočiska MHD na Vyšehradskej ulici po odbočenie na Jasovskú úplne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie po ulici Vyšehradská, Budatínska a Lietavská.

Úsek bude uzatvorený v nasledovných časoch:

22.10.2022 od 7:00 do 21:00

23.10.2022 od 7:00 do 21:00

Doprava bude po Jantárovej ceste spustená (po oceľových platniach) medzi 21:00 a 7:00. kedy na nej budú premávať aj nočné spoje MHD. Ak sa práce skončia skôr, premávka bude obnovená.

Zmeny sa dotknú nasledovných liniek v dátumoch od soboty 22. októbra do nedele 23. októbra 2022:

Linka 95 bude v uvedených dňoch premávať po svojej trase v úseku Muchovo nám. – Lúčanka a ďalej bude pokračovať po Betliarskej ulici na konečnú Depo Petržalka. Na zmenenej trase obojsmerne obslúži zastávky Ľubovnianska, Bzovícka, Betliarska a Depo Petržalka.

Obojsmerne nebude obsluhovať konečnú zastávku Vyšehradská. Zo zastávky Vyšehradská bude možné použiť linku 93, alebo peší presun k zastávke Lúčanka na linku 95.

Na linke 93 príde iba k čiastočnej zmene trasy spojov idúcich z/do Depa Petržalka. Medzi zastávkami Ľubovnianska a Vyšehradská pôjdu obchádzkou cez Jantárovú cestu, Lietavskú, Budatínsku a Vyšehradskú.

Výjazdové a dojazdové spoje mimoriadne obslúžia aj zastávky Lúčanka, Znievska a Budatínska (na Lietavskej ul.).

Výjazdové spoje linky 95 z Depa Petržalka pôjdu o 5 minút skôr než obvykle.

Spoje na riadnej trase Hlavná stanica – Vyšehradská nebudú výlukou dotknuté. 

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení. 

14.10.

Práce na električkovej trati napredujú – počas tohto víkendu nás okrem iného čaká veľká prekládka plynovodu a v súvislosti s touto prekládkou bude Pajštúnska ulica v úseku od vjazdu na stavebný dvor číslo 8 po Brančskú a Tupolevovu úplne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie cez Jantárovú, Smolenickú a Šintavskú ulicu.

Úsek bude uzatvorený v nasledovných časoch:

15.10.2022 od 7:00 do 21:00
16.10.2022 od 7:00 do 21:00

Doprava bude po Pajštúnskej spustená (po oceľových platniach) medzi 21:00 a 7:00. kedy na nej budú premávať aj nočné spoje MHD. Ak sa práce skončia skôr, premávka bude obnovená.


Zmeny sa dotknú nasledovných liniek v dátumoch od soboty 15. októbra do stredy 19. októbra 2022:

Linka 98 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Lúky II a Kutlíkova cez Šintavskú a Jantárovú cestu. Nebude obsluhovať zastávky Smolenická a Tupolevova. Na obchádzke obslúži zastávky Holíčska, Šintavská a Topoľčianska.

Nočná linka N99 bude premávať po svojej stálej trase


Zastávku Tupolevova v smere jazdy ku Kutlíkovej však bude obsluhovať v náhradnej polohe približne 100 metrov pred jej stálou polohou (pred vyústením Brančskej ulice).


Zastávka Tupolevova v smere ku Kutlíkovej bude presunutá do náhradnej polohy, ktorá je vyznačená na priloženej mape.

Ďakujeme za trpezlivosť a obozretnosť počas dočasných obmedzení.

 

 

7.10.

 • Práce na stavbe Petržalskej električkovej trate pokračujú. Denne tu pracuje približne 100 ľudí na 40tich stavebných objektoch pozdĺž celej takmer 4 kilometrovej trate.
 • Za zastávkou Jungmannova, na začiatku nového úseku, prebiehajú práce na budovaní základov združeného mosta cez Chorvátske rameno. Priestor tohto mostu bude zároveň úplne novou križovatkou Jantárovej a Rusovskej cesty.
 • O niekoľko metrov ďalej finalizujeme výstavbu bajpasu č. 3 – dočasnej obchádzkovej trasy pre vozidlá, chodcov a cyklistov. V najbližšom období položíme finálnu vrstvu asfaltu. Na túto obchádzku bude čoskoro presmerovaná cestná doprava a komunikácia pre peších, keď bude nutné uzavrieť súčasné premostenie kvôli budovaniu ústrednej časti nového združeného mosta.
 • Tam, kde to geologické podmienky vyžadujú, napríklad pri Gessayovej, prebiehajú práce súvisiace s realizáciou geodosky (uloženie separačnej geotextílie, navážanie drveného kameniva, pokládka geomreže, geotextílie a pod), ktorá zabezpečí vyrovnanie a stabilitu podložia koľajovej trate.
 • Pri Kostole Sv. rodiny armujeme a debníme piliere druhého a zároveň najdlhšieho mosta trate.
 • Ďalej pracujeme na viac ako 250 metrov dlhom “vrte”, ktorý poslúži na preloženie plynového potrubia bez potreby výkopov.
 • Na Jantárovej ceste v priestore, kde bola dlhé roky veľká jama – pozostatok plánov na metro – pracujeme na vyrovnaní terénu. Aktuálne prebieha pokládka geotextílie, navážanie štrkodrte a geomreže, vďaka čomu vznikne stabilný a pevný násyp.
 • V Janíkovom dvore finišujeme realizáciu hĺbkových základov plochy, na ktorej vznikne budúca vozovňa. Táto hala ponúkne infraštruktúru pre prevádzku električkovej trate – priestory pre ľahkú údržbu a odstavenie 12 koľajových vozidiel, trakčnú napájaciu stanicu („meniareň“) pre napájanie trate trakčným prúdom,zázemie pre vodičov a dispečera, skladové a dielenské priestory.

 

3.10.

V lokalite Janíkov dvor začalo budovanie Haly dennej kontroly a ošetrenia, kde zhotoviteľ pripravuje plochu, na ktorej prebieha vŕtanie hĺbkových základov. Táto Hala ponúkne infraštruktúru pre prevádzku električkovej trate – priestory pre ľahkú údržbu a odstavenie 12 koľajových vozidiel, trakčnú napájaciu stanicu („meniareň“) pre napájanie trate trakčným prúdom, budovu sociálneho zázemia pre vodičov električiek. 

26.9.

Na pripravovanom združenom moste pri Rusovskej ceste prebieha armovanie a debnenie základov opôr a drieku jedného z jeho pilierov.

21.9.

V lokalite Romanova – Betliarska kladie podložie násypu z dôvodu, že skúškami sa preukázala jeho nedostatočná únosnosť. Podložie sa bude zlepšovať vytvorením tzv. geodosky, ktorá pozostáva z ukladania geotextílie na rozhraní podložia a geodosky, z rozprestretia a zhutnenia drveného kameniva. Súčasťou geodosky bude aj vrstva geomreže, ktorá s vrstvou drveného kameniva vytvorí práve spomínanú geodosku. Geodoska je konštrukcia, v ktorej geomreža spĺňa funkciu zachytávania horizontálnych namáhaní a vrstva drveného kameniva zasa odoláva zvislým zaťaženiam. Realizáciou geodosky sa dosiahne požadovaná únosnosť pod násypom električkovej trate a zároveň sa zredukujú prípadné deformácie vo forme nerovnomerného sadnutia násypu.

 

15.9.

V lokalite Romanova – Betliarska kladie podložie násypu z dôvodu, že skúškami sa preukázala jeho nedostatočná únosnosť. Podložie sa bude zlepšovať vytvorením tzv. geodosky, ktorá pozostáva z ukladania geotextílie na rozhraní podložia a geodosky, z rozprestretia a zhutnenia drveného kameniva. Súčasťou geodosky bude aj vrstva geomreže, ktorá s vrstvou drveného kameniva vytvorí práve spomínanú geodosku. Geodoska je konštrukcia, v ktorej geomreža spĺňa funkciu zachytávania horizontálnych namáhaní a vrstva drveného kameniva zasa odoláva zvislým zaťaženiam. Realizáciou geodosky sa dosiahne požadovaná únosnosť pod násypom električkovej trate a zároveň sa zredukujú prípadné deformácie vo forme nerovnomerného sadnutia násypu.

 

8.9.

Zhotoviteľ aktuálne vykonáva stavebné práce v okolí križovatky Jantárová cesta – Rusovská cesta

Prebieha výstavba dočasnej obchádzkovej trasy cez Chorvátske rameno, ktorá bude slúžiť pre dopravu počas prác v priestore súčasného mostu cez Chorvátske rameno. Na novej obchádzkovej komunikácii je navrhnutý aj chodník, ktorý bude spájať existujúce chodníky a cyklotrasy. Začalo sa tiež s realizáciou prác na základových konštrukciách a oporných múroch mostu cez Chorvátske rameno.

Práce pokračujú aj pri Kostole sv. rodiny, v lokalite Romanova ul. – Betliarska ul. , kde sa vykonáva odstraňovanie náletových krovín, po ktorých sa budú vykonávať zemné a výkopové práce. V lokalite Betliarska ul. – Janíkov dvor sa obnovili búracie práce, predovšetkým demolácie pôvodnej železobetónovej konštrukcie depa. Na celej stavbe prebiehajú prekládky inžinierskych sietí.

26.8.

Z dôvodu prekládky a ochrany telekomunikačného káblovodu bude v dňoch 1.9. – 4.9. úplne uzatvorená Jantárová cesta v úseku medzi Pajštúnskou a Lietavskou. Uzavretý úsek bude možné obísť po Pajštúnskej, Smolenickej a Šintavskej ulici.

12.8.

Začali práce na vytvorení odklonu okolo pripravovaného stavebného objektu trate na križovatke Jantárova cesta – Rusovská cesta. Chodník na jednej strane Chorvátskeho ramena bol kvôli týmto prácam dočasne uzavretý a obchádzka vedie po druhej strane ramena.

9.8.

Bratislava podpísala dodatok k zmluve so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke, vďaka ktorému sa znovu naplno rozbehnú stavebné práce na novej trati.

Bratislava je tak jedna z prvých inštitúcii na Slovensku, ktorej sa podarilo reálne zaviesť do praxe usmernenie ÚVO, ktoré umožňuje navýšenie cien vysúťažených verejných zákaziek kvôli rozsiahlemu zdražovaniu stavebných materiálov.

Nový dodatok je založený na expertíznom posúdení od súdneho znalca oficiálnej znaleckej organizácie a ráta s priebežným prepočítavaním nárastov/poklesov cien počas trvania prác na električkovej trati, aby fakturované ceny čo najrealistickejšie zohľadňovali skutočné ceny materiálov počas realizácie stavby.

Práce na stavbe sa budú rozbiehať postupne počas nasledujúcich týždňov a zhotoviteľ deklaroval zámer práce akcelerovať tak, aby bol dodržaný pôvodne stanovený harmonogram.

Napriek tomu, že 3,9 km predĺženie električkovej trate je dnes najdôležitejší dopravný projekt v Bratislave, práce na tejto stavbe boli v posledných mesiacoch výrazne utlmené. Dôvodom bolo rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov, napr. ocele, železa, betónu, ropy, ktoré dnes ohrozuje prakticky všetky verejné stavby na Slovensku ako aj v susedných krajinách. Ceny materiálov z externých dôvodov (najmä v dôsledku vojny na Ukrajine a pandémie COVID-19), výrazne presahujú ceny v čase, keď sa súťažila zákazka. Zhotoviteľ teda potreboval záruky, že za zrealizovanie stavby dostane zaplatené také ceny, za ktoré dnes dokáže potrebné materiály na svetových trhoch získať. V opačnom prípade hrozilo, že v stavbe pokračovať nebude.

ÚVO v máji vydalo usmernenie k podpisovaniu dodatkov zmlúv, ktoré umožnuje zvýšiť cenu zakázky max o 50% z hodnoty pôvodnej zmluvy , pokiaľ je príčinou zdražovanie cien materiálov, technológií a energií. Na to, aby k podpisu dodatku zmluvy prišlo, sme však museli v spolupráci so zhotoviteľom a expertíznou organizáciou vyvinúť vlastnú metodiku, ktorá je v súlade s usmernením ÚVO a presne stanovuje skutočný dopad zdražovania na rôzne komodity. Mestu táto metodika prinesie najlepšiu hodnotu za peniaze a je aj v súlade s pravidlami EÚ, nakoľko projekt je primárne financovaný zo zdrojov EÚ. Práve na tomto sme posledné mesiace intenzívne pracovali. Pri projekte, ktorý obsahuje 145 stavebných objektov, 38 prevádzkových súborov, a len samotná zmluva o dielo s rozsiahlymi prílohami má niekoľko tisíc strán, tento proces pochopiteľne nebolo možné zrealizovať zo dňa na deň.

Postup mesta aj samotný dodatok k zmluve je založený na expertíznom posúdení od súdneho znalca oficiálnej znaleckej organizácie Ústav stavebnej ekonomiky, ktorý podrobne zanalyzoval reálne zmeny v cenách dotknutých materiálov na svetových trhoch. Na základe toho stanovil aktuálnu mieru nárastu hodnoty zákazky oproti hodnote zákazky v novembri 2021, keď sa zmluva na električkovú trať podpisovala a zhotoviteľ nastúpil na stavbu. Zároveň navrhol aj metodiku, ktorou sa bude aktuálna cena prepočítavať priebežne počas celého trvania prác. Nakoľko ceny materiálov sa môžu počas trvania stavby meniť, nie je možné vopred na celé zvyšné obdobie realizácie stavby stanoviť jednu percentuálnu mieru zdraženia. Pre mesto by bolo nevýhodné vopred sa zaviazať na aktuálnu mieru zdraženia materiálov, keďže ceny materiálov môžu oproti dnešnému stavu aj zlacnieť. Priebežné prepočítavanie podľa odborne stanovenej metodiky tak pre mesto predstavuje najlepšiu hodnotu za peniaze a najrealistickejšie zohľadní skutočnú situáciu s cenami materiálov. Len pre ilustráciu, súdny znalec vo svojom expertnom posúdení stanovil mieru zdraženia k júnu 2022 na 20,37% v porovnaní s cenami v čase podpisu zmluvy a začiatku stavby v novembri 2021. To ale neznamená, že cena za celú zákazku sa nakoniec o toto percento navýši, nakoľko percentuálna miera navýšenia cien sa bude prepočítavať priebežne počas trvania prác, v súlade so stanovenou metodikou. Nie je preto možné vopred stanoviť konečnú navýšenú sumu za celé dielo, v porovnaní s pôvodnou vysúťaženou cenou.

Zhotoviteľ je vďaka podpísanému dodatku pripravený naplno obnoviť práce na trati a deklaroval aj zámer niektoré práce akcelerovať tak, aby stavba napredovala podľa stanoveného harmonogramu. Akcelerácia stavebných prác na viacerých stavebných objektoch bude postupná, nakoľko až nový dodatok priniesol istotu do nejasnej situácie, v ktorej ani subdodávatelia neboli ochotní podpisovať so zhotoviteľom zmluvy a realizovať práce. V najbližších týždňoch by sme ale už mali vidieť postupne intenzívnejší stavebný ruch, na tomto pre Bratislavu tak nesmierne dôležitom dopravnom projekte.

27.7.

Na mostnom objekte cez Chorvátske rameno prebehlo izolovanie základu a drieku piliera s následnými skúškami kvality.

18.7.

Po vyčerpaní vody zo stavebných jám na mostnom objekte cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny začalo debnenie a následné betónovanie drieku piliera.

6.6.

Na pripravovanom mostnom objekte stavby cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny prebieha armovanie základov mosta. Jedná sa o uloženie a viazanie oceľovej výstuže do betónovej zmesi. Táto výstuž významne zvýši odolnosť betónu proti mechanickému poškodeniu.

16.5.

Na Bosákovej ulici a na mostnom objekte cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny začala prekládka káblov, ktoré musia byť presunuté z dôvodu, že ležia v ceste pripravovanej trate. Práce zahŕňajú vytýčenie kábla, ktorý sa prekladá, vytýčenie ostatných inžinierskych sietí v objekte, strojový a ručný výkop a samotnú ochranu kábla.

21.4.

Na pripravovanom najdlhšom mostnom objekte stavby cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny začal výkop základovej jamy. Ide o most pre električky a pre peších s komfortným bezbariérovým prístupom.

19.4.

Prebieha II. etapa výrubov stromov a náletových drevín v trase pripravovanej električkovej trate.

Súčasné dreviny nie je možné zachovať na tomto mieste vzhľadom na to, že sa nachádzajú v priestore novej trate a inžinierskych sietí. Zároveň však v úseku novej trate vysadíme: 2 237 nových vzrastlých stromov a 14 033 m2 krov.

5.4.

Na miestach, kde dôjde k dodatočnému výrubu stromov, prebieha odborný ornitologický posudok, ktorý vykoná fundovaný odborník – ornitológ, aby vylúčil, že v tejto vegetácii aktuálne hniezdi vtáctvo.

28.3.

Zhotoviteľ začal so zemnými prácami na preložkách inžinierskych sietí.

28.3.

Prebieha príprava staveniska Zariadenia stavby v lokalite Janíkov dvor.

23.3.

Začala výstavba prístupovej cesty k objektom stavby v lokalite Janíkov dvor.

14.3.

Na pripravovanom moste cez Chorvátske rameno prebieha trysková injektáž – tesnenie stavebnej jamy pomocou pilotnej súpravy, kedy sa do vytvoreného vrtu nanáša injektážna zmes, ktorá zamedzí presakovaniu vody do konštrukcie mosta.

8.3.

Prebieha odvoz betónu a iného stavebného materiálu z lokality Janíkov dvor na dočasnú skládku. Následne bude tento odpad recyklovaný.

23.2.

Začali práce na najdlhšom moste stavby cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny. Na tomto mieste prebieha zarážanie štetovníc do zeme a zhotovujú sa výkopy pre podpery mosta.

31.1.

Pokračujú práce na odstraňovaní ornice od Kutlíkovej ulice (štvrtý kilometer stavby) smerom k Chorvátskemu ramenu po tretí kilometer stavby.

21.1.

Zhotoviteľ začal s prácami na odstránení ornice po Kutlíkovu ulicu (štvrtý kilometer stavby).

21.12.

Začali búracie práce v Janíkovom dvore

Zhotoviteľ stavby navozil stroje a začal s búracími prácami na objekte hrubej stavby pôvodne zamýšľanej stanice metra v tejto lokalite. Búracím prácam predchádzala geodetická príprava, odhumusovanie konštrukcie mosta, úprava terénu a ohradenie priestoru. Práce budú prebiehať niekoľko týždňov.

3.12.

Bol spustený výrub stromov v časti Janíkov dvor

V rámci prác na výstavbe predĺženia električkovej trate zhotoviteľ spustil výruby stromov a náletových drevín v časti Janíkov dvor. Tieto dreviny nie je možné zachovať na tomto mieste vzhľadom na to, že sa nachádzajú v priestore novej trate a inžinierskych sietí. V rámci projektu vysadíme aj veľa novej zelene, konkrétne 1 512 stromov, hlavne v stromoradiach pozdĺž trate a cyklistických či peších chodníkoch. Pribudnúť má tiež 9 925 m2 kríkov, 2 637 m2 trvaliek, 9 114 m2 lúčnych porastov a 180 228 m2 trávnikov.

3.12.

Zhotoviteľ začal s výstavbou zariadenia staveniska

Toto zariadenie bude situované v križovatke Pajštúnska – Tupolevova. Jedná sa o kontajnerové bunky, v ktorých vzniknú administratívne priestory pre riadenie a manažment výstavby trate. Toto zariadenie staveniska bude na stavbe prítomné až do ukončenia výstavby trate.

22.11.

Mesto spustilo výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke

Mesto Bratislava vo štvrtok 18.11. odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, skupine dodávateľov s názvom „Združenie NS MHD PETRŽALKA“, zahájilo výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke, v úseku od súčasnej konečnej Jungmannova po Janíkov dvor. Okrem novej električkovej trate a 7 nových zastávok, projekt zahŕňa aj rekonštrukciu 490 m existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie 4 nových mostných objektov, 9 križovatiek riadených dopravnou signalizáciou, ale aj 6 km novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate. Nový združený most pre cestnú aj električkovú dopravu vznikne na Rusovskej ceste, most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, most pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a lávka pre peších a  cyklistov ponad Chorvátske rameno. O priebehu prác budeme verejnosť aktuálne informovať.

4.11.

Bratislava podpísala zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

Električková trať v Petržalke definitívne prechádza z fázy prípravy do fázy realizácie. Mesto Bratislava dnes podpísalo zmluvu o dielo s víťazom verejnej súťaže na realizáciu električkovej trate v Petržalke v úseku Bosákova – Janíkov dvor.

22.7.

Mesto pozná výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby petržalskej električky

Bolo ukončené vyhodnocovanie predložených ponúk v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor. Najnižšiu cenovú ponuku predložila skupina dodávateľov Združenie NS MHD PETRŽALKA. V najbližších týždňoch budú prebiehať povinné kontroly Úradom pre verejné obstarávanie. Následne, v prípade úspešnej kontroly, bude s vysúťaženým zhotoviteľom podpísaná zmluva o dielo a začne sa výstavba električkovej trate až po Janíkov dvor.

21.10.2020

Hlavné mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa petržalskej električky

Súťaž na vybudovanie Nosného systému MHD – električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor, ktorá nadväzuje na prvú etapu električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova. Ukončenie verejného obstarávania je naplánované do septembra 2021 v predpokladanej hodnote zákazky 90 mil. eur bez DPH. Projekt je nastavený tak, že v danom úseku by mala električka premávať najskôr v decembri 2023.