Petržalská električka

Petržalská električka

Aktuality

27.7.

Na mostnom objekte cez Chorvátske rameno prebehlo izolovanie základu a drieku piliera s následnými skúškami kvality.


18.7.

Po vyčerpaní vody zo stavebných jám na mostnom objekte cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny začalo debnenie a následné betónovanie drieku piliera.


6.6.

Na pripravovanom mostnom objekte stavby cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny prebieha armovanie základov mosta. Jedná sa o uloženie a viazanie oceľovej výstuže do betónovej zmesi. Táto výstuž významne zvýši odolnosť betónu proti mechanickému poškodeniu.


16.5.

Na Bosákovej ulici a na mostnom objekte cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny začala prekládka káblov, ktoré musia byť presunuté z dôvodu, že ležia v ceste pripravovanej trate. Práce zahŕňajú vytýčenie kábla, ktorý sa prekladá, vytýčenie ostatných inžinierskych sietí v objekte, strojový a ručný výkop a samotnú ochranu kábla.

21.4.

Na pripravovanom najdlhšom mostnom objekte stavby cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny začal výkop základovej jamy. Ide o most pre električky a pre peších s komfortným bezbariérovým prístupom.

19.4.

Prebieha II. etapa výrubov stromov a náletových drevín v trase pripravovanej električkovej trate. Súčasné dreviny nie je možné zachovať na tomto mieste vzhľadom na to, že sa nachádzajú v priestore novej trate a inžinierskych sietí. Zároveň však v úseku novej trate vysadíme: 2 237 nových vzrastlých stromov a 14 033 m2 krov.

5.4.

Na miestach, kde dôjde k dodatočnému výrubu stromov, prebieha odborný ornitologický posudok, ktorý vykoná fundovaný odborník – ornitológ, aby vylúčil, že v tejto vegetácii aktuálne hniezdi vtáctvo.

28.3.

Zhotoviteľ začal so zemnými prácami na preložkách inžinierskych sietí.

28.3.

Prebieha príprava staveniska Zariadenia stavby v lokalite Janíkov dvor.

23.3.

Začala výstavba prístupovej cesty k objektom stavby v lokalite Janíkov dvor.

14.3.

Na pripravovanom moste cez Chorvátske rameno prebieha trysková injektáž – tesnenie stavebnej jamy pomocou pilotnej súpravy, kedy sa do vytvoreného vrtu nanáša injektážna zmes, ktorá zamedzí presakovaniu vody do konštrukcie mosta.

8.3.

Prebieha odvoz betónu a iného stavebného materiálu z lokality Janíkov dvor na dočasnú skládku. Následne bude tento odpad recyklovaný.

23.2.

Začali práce na najdlhšom moste stavby cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny. Na tomto mieste prebieha zarážanie štetovníc do zeme a zhotovujú sa výkopy pre podpery mosta.

31.1.

Pokračujú práce na odstraňovaní ornice od Kutlíkovej ulice (štvrtý kilometer stavby) smerom k Chorvátskemu ramenu po tretí kilometer stavby.

21.1.

Zhotoviteľ začal s prácami na odstránení ornice po Kutlíkovu ulicu (štvrtý kilometer stavby).

21.12.

Začali búracie práce v Janíkovom dvore

Zhotoviteľ stavby navozil stroje a začal s búracími prácami na objekte hrubej stavby pôvodne zamýšľanej stanice metra v tejto lokalite. Búracím prácam predchádzala geodetická príprava, odhumusovanie konštrukcie mosta, úprava terénu a ohradenie priestoru. Práce budú prebiehať niekoľko týždňov.

3.12.

Bol spustený výrub stromov v časti Janíkov dvor

V rámci prác na výstavbe predĺženia električkovej trate zhotoviteľ spustil výruby stromov a náletových drevín v časti Janíkov dvor. Tieto dreviny nie je možné zachovať na tomto mieste vzhľadom na to, že sa nachádzajú v priestore novej trate a inžinierskych sietí. V rámci projektu vysadíme aj veľa novej zelene, konkrétne 1 512 stromov, hlavne v stromoradiach pozdĺž trate a cyklistických či peších chodníkoch. Pribudnúť má tiež 9 925 m2 kríkov, 2 637 m2 trvaliek, 9 114 m2 lúčnych porastov a 180 228 m2 trávnikov.

3.12.

Zhotoviteľ začal s výstavbou zariadenie staveniska

Toto zariadenie bude situované v križovatke Pajštúnska – Tupolevova. Jedná sa o kontajnerové bunky, v ktorých vzniknú administratívne priestory pre riadenie a manažment výstavby trate.

Toto zariadenie staveniska bude na stavbe prítomné až do ukončenia výstavby trate.

22.11.

Mesto spustilo výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke

Mesto Bratislava vo štvrtok 18.11. odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, skupine dodávateľov s názvom „Združenie NS MHD PETRŽALKA“, zahájilo výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke, v úseku od súčasnej konečnej Jungmannova po Janíkov dvor. Okrem novej električkovej trate a 7 nových zastávok, projekt zahŕňa aj rekonštrukciu 490 m existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie 4 nových mostných objektov, 9 križovatiek riadených dopravnou signalizáciou, ale aj 6 km novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate. Nový združený most pre cestnú aj električkovú dopravu vznikne na Rusovskej ceste, most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, most pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a lávka pre peších a  cyklistov ponad Chorvátske rameno. O priebehu prác budeme verejnosť aktuálne informovať.

4.11.

Bratislava podpísala zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

Električková trať v Petržalke definitívne prechádza z fázy prípravy do fázy realizácie. Mesto Bratislava dnes podpísalo zmluvu o dielo s víťazom verejnej súťaže na realizáciu električkovej trate v Petržalke v úseku Bosákova – Janíkov dvor.

22.7.

Mesto pozná výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby petržalskej električky

Bolo ukončené vyhodnocovanie predložených ponúk v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor. Najnižšiu cenovú ponuku predložila skupina dodávateľov Združenie NS MHD PETRŽALKA. V najbližších týždňoch budú prebiehať povinné kontroly Úradom pre verejné obstarávanie. Následne, v prípade úspešnej kontroly, bude s vysúťaženým zhotoviteľom podpísaná zmluva o dielo a začne sa výstavba električkovej trate až po Janíkov dvor.

21.10.2020

Hlavné mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa petržalskej električky

Súťaž na vybudovanie Nosného systému MHD – električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor, ktorá nadväzuje na prvú etapu električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova. Ukončenie verejného obstarávania je naplánované do septembra 2021 v predpokladanej hodnote zákazky 90 mil. eur bez DPH. Projekt je nastavený tak, že v danom úseku by mala električka premávať najskôr v decembri 2023.