Aktuality

8.9.

Zhotoviteľ aktuálne vykonáva stavebné práce v okolí križovatky Jantárová cesta – Rusovská cesta

Prebieha výstavba dočasnej obchádzkovej trasy cez Chorvátske rameno, ktorá bude slúžiť pre dopravu počas prác v priestore súčasného mostu cez Chorvátske rameno. Na novej obchádzkovej komunikácii je navrhnutý aj chodník, ktorý bude spájať existujúce chodníky a cyklotrasy. Začalo sa tiež s realizáciou prác na základových konštrukciách a oporných múroch mostu cez Chorvátske rameno.

Práce pokračujú aj pri Kostole sv. rodiny, v lokalite Romanova ul. – Betliarska ul. , kde sa vykonáva odstraňovanie náletových krovín, po ktorých sa budú vykonávať zemné a výkopové práce. V lokalite Betliarska ul. – Janíkov dvor sa obnovili búracie práce, predovšetkým demolácie pôvodnej železobetónovej konštrukcie depa. Na celej stavbe prebiehajú prekládky inžinierskych sietí.

26.8.

Z dôvodu prekládky a ochrany telekomunikačného káblovodu bude v dňoch 1.9. – 4.9. úplne uzatvorená Jantárová cesta v úseku medzi Pajštúnskou a Lietavskou. Uzavretý úsek bude možné obísť po Pajštúnskej, Smolenickej a Šintavskej ulici.

12.8.

Začali práce na vytvorení odklonu okolo pripravovaného stavebného objektu trate na križovatke Jantárova cesta – Rusovská cesta. Chodník na jednej strane Chorvátskeho ramena bol kvôli týmto prácam dočasne uzavretý a obchádzka vedie po druhej strane ramena.

9.8.

Bratislava podpísala dodatok k zmluve so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke, vďaka ktorému sa znovu naplno rozbehnú stavebné práce na novej trati.

Bratislava je tak jedna z prvých inštitúcii na Slovensku, ktorej sa podarilo reálne zaviesť do praxe usmernenie ÚVO, ktoré umožňuje navýšenie cien vysúťažených verejných zákaziek kvôli rozsiahlemu zdražovaniu stavebných materiálov.

Nový dodatok je založený na expertíznom posúdení od súdneho znalca oficiálnej znaleckej organizácie a ráta s priebežným prepočítavaním nárastov/poklesov cien počas trvania prác na električkovej trati, aby fakturované ceny čo najrealistickejšie zohľadňovali skutočné ceny materiálov počas realizácie stavby.

Práce na stavbe sa budú rozbiehať postupne počas nasledujúcich týždňov a zhotoviteľ deklaroval zámer práce akcelerovať tak, aby bol dodržaný pôvodne stanovený harmonogram.

Napriek tomu, že 3,9 km predĺženie električkovej trate je dnes najdôležitejší dopravný projekt v Bratislave, práce na tejto stavbe boli v posledných mesiacoch výrazne utlmené. Dôvodom bolo rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov, napr. ocele, železa, betónu, ropy, ktoré dnes ohrozuje prakticky všetky verejné stavby na Slovensku ako aj v susedných krajinách. Ceny materiálov z externých dôvodov (najmä v dôsledku vojny na Ukrajine a pandémie COVID-19), výrazne presahujú ceny v čase, keď sa súťažila zákazka. Zhotoviteľ teda potreboval záruky, že za zrealizovanie stavby dostane zaplatené také ceny, za ktoré dnes dokáže potrebné materiály na svetových trhoch získať. V opačnom prípade hrozilo, že v stavbe pokračovať nebude.

ÚVO v máji vydalo usmernenie k podpisovaniu dodatkov zmlúv, ktoré umožnuje zvýšiť cenu zakázky max o 50% z hodnoty pôvodnej zmluvy , pokiaľ je príčinou zdražovanie cien materiálov, technológií a energií. Na to, aby k podpisu dodatku zmluvy prišlo, sme však museli v spolupráci so zhotoviteľom a expertíznou organizáciou vyvinúť vlastnú metodiku, ktorá je v súlade s usmernením ÚVO a presne stanovuje skutočný dopad zdražovania na rôzne komodity. Mestu táto metodika prinesie najlepšiu hodnotu za peniaze a je aj v súlade s pravidlami EÚ, nakoľko projekt je primárne financovaný zo zdrojov EÚ. Práve na tomto sme posledné mesiace intenzívne pracovali. Pri projekte, ktorý obsahuje 145 stavebných objektov, 38 prevádzkových súborov, a len samotná zmluva o dielo s rozsiahlymi prílohami má niekoľko tisíc strán, tento proces pochopiteľne nebolo možné zrealizovať zo dňa na deň.

Postup mesta aj samotný dodatok k zmluve je založený na expertíznom posúdení od súdneho znalca oficiálnej znaleckej organizácie Ústav stavebnej ekonomiky, ktorý podrobne zanalyzoval reálne zmeny v cenách dotknutých materiálov na svetových trhoch. Na základe toho stanovil aktuálnu mieru nárastu hodnoty zákazky oproti hodnote zákazky v novembri 2021, keď sa zmluva na električkovú trať podpisovala a zhotoviteľ nastúpil na stavbu. Zároveň navrhol aj metodiku, ktorou sa bude aktuálna cena prepočítavať priebežne počas celého trvania prác. Nakoľko ceny materiálov sa môžu počas trvania stavby meniť, nie je možné vopred na celé zvyšné obdobie realizácie stavby stanoviť jednu percentuálnu mieru zdraženia. Pre mesto by bolo nevýhodné vopred sa zaviazať na aktuálnu mieru zdraženia materiálov, keďže ceny materiálov môžu oproti dnešnému stavu aj zlacnieť. Priebežné prepočítavanie podľa odborne stanovenej metodiky tak pre mesto predstavuje najlepšiu hodnotu za peniaze a najrealistickejšie zohľadní skutočnú situáciu s cenami materiálov. Len pre ilustráciu, súdny znalec vo svojom expertnom posúdení stanovil mieru zdraženia k júnu 2022 na 20,37% v porovnaní s cenami v čase podpisu zmluvy a začiatku stavby v novembri 2021. To ale neznamená, že cena za celú zákazku sa nakoniec o toto percento navýši, nakoľko percentuálna miera navýšenia cien sa bude prepočítavať priebežne počas trvania prác, v súlade so stanovenou metodikou. Nie je preto možné vopred stanoviť konečnú navýšenú sumu za celé dielo, v porovnaní s pôvodnou vysúťaženou cenou.

Zhotoviteľ je vďaka podpísanému dodatku pripravený naplno obnoviť práce na trati a deklaroval aj zámer niektoré práce akcelerovať tak, aby stavba napredovala podľa stanoveného harmonogramu. Akcelerácia stavebných prác na viacerých stavebných objektoch bude postupná, nakoľko až nový dodatok priniesol istotu do nejasnej situácie, v ktorej ani subdodávatelia neboli ochotní podpisovať so zhotoviteľom zmluvy a realizovať práce. V najbližších týždňoch by sme ale už mali vidieť postupne intenzívnejší stavebný ruch, na tomto pre Bratislavu tak nesmierne dôležitom dopravnom projekte.

27.7.

Na mostnom objekte cez Chorvátske rameno prebehlo izolovanie základu a drieku piliera s následnými skúškami kvality.

18.7.

Po vyčerpaní vody zo stavebných jám na mostnom objekte cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny začalo debnenie a následné betónovanie drieku piliera.

6.6.

Na pripravovanom mostnom objekte stavby cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny prebieha armovanie základov mosta. Jedná sa o uloženie a viazanie oceľovej výstuže do betónovej zmesi. Táto výstuž významne zvýši odolnosť betónu proti mechanickému poškodeniu.

16.5.

Na Bosákovej ulici a na mostnom objekte cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny začala prekládka káblov, ktoré musia byť presunuté z dôvodu, že ležia v ceste pripravovanej trate. Práce zahŕňajú vytýčenie kábla, ktorý sa prekladá, vytýčenie ostatných inžinierskych sietí v objekte, strojový a ručný výkop a samotnú ochranu kábla.

21.4.

Na pripravovanom najdlhšom mostnom objekte stavby cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny začal výkop základovej jamy. Ide o most pre električky a pre peších s komfortným bezbariérovým prístupom.

19.4.

Prebieha II. etapa výrubov stromov a náletových drevín v trase pripravovanej električkovej trate.

Súčasné dreviny nie je možné zachovať na tomto mieste vzhľadom na to, že sa nachádzajú v priestore novej trate a inžinierskych sietí. Zároveň však v úseku novej trate vysadíme: 2 237 nových vzrastlých stromov a 14 033 m2 krov.

5.4.

Na miestach, kde dôjde k dodatočnému výrubu stromov, prebieha odborný ornitologický posudok, ktorý vykoná fundovaný odborník – ornitológ, aby vylúčil, že v tejto vegetácii aktuálne hniezdi vtáctvo.

28.3.

Zhotoviteľ začal so zemnými prácami na preložkách inžinierskych sietí.

28.3.

Prebieha príprava staveniska Zariadenia stavby v lokalite Janíkov dvor.

23.3.

Začala výstavba prístupovej cesty k objektom stavby v lokalite Janíkov dvor.

14.3.

Na pripravovanom moste cez Chorvátske rameno prebieha trysková injektáž – tesnenie stavebnej jamy pomocou pilotnej súpravy, kedy sa do vytvoreného vrtu nanáša injektážna zmes, ktorá zamedzí presakovaniu vody do konštrukcie mosta.

8.3.

Prebieha odvoz betónu a iného stavebného materiálu z lokality Janíkov dvor na dočasnú skládku. Následne bude tento odpad recyklovaný.

23.2.

Začali práce na najdlhšom moste stavby cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny. Na tomto mieste prebieha zarážanie štetovníc do zeme a zhotovujú sa výkopy pre podpery mosta.

31.1.

Pokračujú práce na odstraňovaní ornice od Kutlíkovej ulice (štvrtý kilometer stavby) smerom k Chorvátskemu ramenu po tretí kilometer stavby.

21.1.

Zhotoviteľ začal s prácami na odstránení ornice po Kutlíkovu ulicu (štvrtý kilometer stavby).

21.12.

Začali búracie práce v Janíkovom dvore

Zhotoviteľ stavby navozil stroje a začal s búracími prácami na objekte hrubej stavby pôvodne zamýšľanej stanice metra v tejto lokalite. Búracím prácam predchádzala geodetická príprava, odhumusovanie konštrukcie mosta, úprava terénu a ohradenie priestoru. Práce budú prebiehať niekoľko týždňov.

3.12.

Bol spustený výrub stromov v časti Janíkov dvor

V rámci prác na výstavbe predĺženia električkovej trate zhotoviteľ spustil výruby stromov a náletových drevín v časti Janíkov dvor. Tieto dreviny nie je možné zachovať na tomto mieste vzhľadom na to, že sa nachádzajú v priestore novej trate a inžinierskych sietí. V rámci projektu vysadíme aj veľa novej zelene, konkrétne 1 512 stromov, hlavne v stromoradiach pozdĺž trate a cyklistických či peších chodníkoch. Pribudnúť má tiež 9 925 m2 kríkov, 2 637 m2 trvaliek, 9 114 m2 lúčnych porastov a 180 228 m2 trávnikov.

3.12.

Zhotoviteľ začal s výstavbou zariadenie staveniska

Toto zariadenie bude situované v križovatke Pajštúnska – Tupolevova. Jedná sa o kontajnerové bunky, v ktorých vzniknú administratívne priestory pre riadenie a manažment výstavby trate.

Toto zariadenie staveniska bude na stavbe prítomné až do ukončenia výstavby trate.

22.11.

Mesto spustilo výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke

Mesto Bratislava vo štvrtok 18.11. odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, skupine dodávateľov s názvom „Združenie NS MHD PETRŽALKA“, zahájilo výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke, v úseku od súčasnej konečnej Jungmannova po Janíkov dvor. Okrem novej električkovej trate a 7 nových zastávok, projekt zahŕňa aj rekonštrukciu 490 m existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie 4 nových mostných objektov, 9 križovatiek riadených dopravnou signalizáciou, ale aj 6 km novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate. Nový združený most pre cestnú aj električkovú dopravu vznikne na Rusovskej ceste, most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, most pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a lávka pre peších a  cyklistov ponad Chorvátske rameno. O priebehu prác budeme verejnosť aktuálne informovať.

4.11.

Bratislava podpísala zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

Električková trať v Petržalke definitívne prechádza z fázy prípravy do fázy realizácie. Mesto Bratislava dnes podpísalo zmluvu o dielo s víťazom verejnej súťaže na realizáciu električkovej trate v Petržalke v úseku Bosákova – Janíkov dvor.

22.7.

Mesto pozná výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby petržalskej električky

Bolo ukončené vyhodnocovanie predložených ponúk v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor. Najnižšiu cenovú ponuku predložila skupina dodávateľov Združenie NS MHD PETRŽALKA. V najbližších týždňoch budú prebiehať povinné kontroly Úradom pre verejné obstarávanie. Následne, v prípade úspešnej kontroly, bude s vysúťaženým zhotoviteľom podpísaná zmluva o dielo a začne sa výstavba električkovej trate až po Janíkov dvor.

21.10.2020

Hlavné mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa petržalskej električky

Súťaž na vybudovanie Nosného systému MHD – električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor, ktorá nadväzuje na prvú etapu električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova. Ukončenie verejného obstarávania je naplánované do septembra 2021 v predpokladanej hodnote zákazky 90 mil. eur bez DPH. Projekt je nastavený tak, že v danom úseku by mala električka premávať najskôr v decembri 2023.